News

08 November 2016 / Club News

Eifion's Funeral Notice

Eifion Gwynne
Yn frawychus o sydyn ar yr 22ain o Hydref 2016, yn Sbaen, Eifion Gwynne, yn 41 mlwydd oed, o Ffordd Ddewi, Aberystwyth. Gŵr cariadus Nia; tad tyner a balch Mabli, Modlen ac Idris; mab annwyl Anne a’r diweddar Dai; brawd ffyddlon Megan, Dewi, Eirlys, Bethan, Ieuan, Rhiain, Mair, Alun a Nerys; ewythr hoffus i’w nithoedd a’i neiaint; mab yng nghyfraith a brawd yng nghyfraith caredig, a chyfaill triw i bawb. 
Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth, ar ddydd Sadwrn, 12fed o Dachwedd 2016, am 1o'r gloch.
Blodau gan y teulu yn unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Eifion tuag at ‘Gronfa Goffa Eifion Gwynne Memorial Fund’, trwy law Gwyn Evans, C.T. Evans, Trefnwyr Angladdau, Brongenau, Llandre, Aberystwyth, SY23 5BS (01970 820013).

Eifion Gwynne
Suddenly, on 22nd October 2016, in Spain, Eifion Gwynne, aged 41 years, of St David’s Road, Aberystwyth. Beloved husband to Nia; proud and gentle father to Mabli, Modlen and Idris; loving son to Anne and the late Dai; faithful brother to Megan, Dewi, Eirlys, Bethan, Ieuan, Rhiain, Mair, Alun and Nerys; a kind uncle to his nieces and nephews; cherished son-in-law and brother-in-law, and a loyal friend to all.
Public funeral service to be held at Capel y Morfa, Aberystwyth, on Saturday 12th of November, 2016 at 1pm.
Family flowers only, but donations gratefully received in memory of Eifion, towards ‘Cronfa Goffa Eifion Gwynne Memorial Fund’, care of Gwyn Evans, of C.T. Evans, Funeral Directors, Brongenau, Llandre, Aberystwyth, SY23 5BS (01970 820013)

O.N. Bydd angen defnyddio meysydd parcio penodedig Canolfan Rheidol, Meddygfa Ystwyth a Cae Llety Parc ac eraill o gwmpas y dref. Dim parcio wrth ymyl y clwb nac ar yr hewl ar bwys Ysgol Gymraeg. Croeso i bawb dod nol i'r marci yng Nglwb Rygbi Aberystwyth ar ol y gwasanaeth. Teulu yn unig ar lan y bedd.

P.S. Please use the Canolfan Rheidol, Ystwyth Surgery and Park Lodge Field and others within the town. There will be a park and ride bus running from these car parks to the chapel No parking in the avenue or by the club. Everybody is asked to come back to the marquee at Aberystwyth Rugby Club after the funeral. Family only to the graveyard.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|